Neuro Update 2020 Cykl webinariów

Regulamin uczestnictwa w konferencji NEURO UPDATE 2020

§1. Postanowienia wstępne

1.    Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w „NEURO UPDATE 2020” które odbędzie się w dniach 7-9 grudnia 2020 r. w formule online, zwanej dalej „Konferencją online”.

2.    Konferencja organizowana jest przez Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Skrajna 12-14, NIP 712-24-12-888 zwane dalej „Organizatorem”.

3.    Oficjalny serwis internetowy Konferencji online znajduje się pod adresem: www.neuroupdate.pl

4.    Konferencja online „NEURO UPDATE 2020” jest trzydniowym spotkaniem naukowym i edukacyjnym, zorganizowanym w formie webinariów. Konferencja będzie transmitowana z miejsca wybranego przez Organizatora. Niektóre wykłady mogą zostać wcześniej nagrane i wyemitowane w trakcie konferencji. Dyskusje prowadzone zostaną przez Wykładowców znajdujących się w Prezydium poszczególnych sesji.

5.   Uczestnikami Konferencji online mogą być lekarze neurolodzy posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza (PWZ), studenci medycyny oraz osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi. Z tego względu w procesie rejestracji konieczne jest podanie numeru PWZ lub numeru legitymacji studenckiej.

6.   Uczestnik będzie mógł w trakcie Konferencji online uczestniczyć w wykładach oraz dyskusjach (pytania zadane na czacie zostaną przedstawione Wykładowcom w Prezydium), a także w rozmowach prowadzonych w wirtualnych pokojach.

7.   Uczestnik będzie mógł odwiedzać wirtualne stoiska oraz uczestniczyć w wykładach sponsorowanych, komentarzach przygotowanych przez sponsorów, a także firmy reprezentujące branżę medyczną. Do wstępu na wirtualne stoiska uprawnieni są wyłącznie Uczestnicy upoważnieni do wystawiania recept.

8.   Za udział w konferencji – wykładach i dyskusjach – spełniających wymogi Naczelnej i Okręgowej Izby Lekarskiej, Uczestnik może otrzymać punkty edukacyjne. Certyfikat za udział w konferencji Organizator przekaże Uczestnikowi po zakończeniu konferencji w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Uczestnika. Certyfikat nie może zostać wydany w terminie wcześniejszym. Student medycyny nie jest uprawniony do otrzymania certyfikatu.

9.  Szczegółowe kryteria przyznawania punktów edukacyjnych i wydawania certyfikatu przedstawiono w § 4 niniejszego Regulaminu.

§ 2. Rejestracja Uczestników

1.   Osoba zainteresowana uczestnictwem w Konferencji może dokonać rejestracji poprzez:

a. system rejestracji elektronicznej dostępny na stronie www.neuroupdate.pl, zakładka „Rejestracja”

b. e-mail: info@czelej.com.pl pisząc w tytule nazwę konferencji. W treści e-mail należy podać: imię i nazwisko uczestnika, adres korespondencyjny, adres mailowy, telefon oraz pełne dane do faktury (jeśli dotyczy)

c. rejestrację osobistą przed rozpoczęciem Konferencji (w miarę dostępności miejsc).

2.    Warunkiem rejestracji jest wypełnienie/podanie danych obowiązkowych oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.    Po wypełnieniu formularza na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

4.    W przypadku braku otrzymania informacji wskazanych w pkt. 3 §2, w ciągu 24 godzin, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: info@czelej.com.pl

5.   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Czelej sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Skrajnej 12-14. Uczestnik jest świadomy, że podanie danych w trakcie rejestracji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Konferencji online (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
Każdy Uczestnik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania zaprzestania przetwarzania i ich usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji online. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazane podmiotom biorącym udział w pracach organizacyjnych przy realizacji Konferencji online.

6.    W przypadku zgłoszeń grupowych Uczestnik oświadcza, że przesyłając dane zgłaszanych osób uzyskał ich zgodę na udział w Konferencji oraz na przekazanie ich danych osobowych do Organizatora w celu uczestnictwa w Konferencji online.

7.   Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych - przedstawiania ofert reklamowych i informacji handlowych produktów własnych Organizatora poprzez wysyłkę newslettera, rozmowy telefoniczne, smsy jest dobrowolne.

8.    Za odrębną zgodą Uczestnika, jego dane mogą być powierzane sponsorowi Konferencji online, jako podmiotowi przetwarzającemu lub przekazywane jako administratorowi w celu realizacji marketingu usług własnych sponsora Konferencji wobec Uczestnika.

9.  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania zaprzestania przetwarzania i ich usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego.

10.  Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: neuroupdate.pl/privacy

§ 3. Warunki płatności oraz koszt uczestnictwa

1.    Udział w Konferencji online jest bezpłatny.

2.    Sprzęt informatyczny i dostęp do sieci Internet w celu oglądania transmisji z Konferencji, Uczestnik zapewnia we własnym zakresie.

3.    Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczonych w czasie akcji promocyjnych dotyczących Konferencji.

4.    Akcje promocyjne mogą polegać w szczególności na stosowaniu upustów, rabatów, uczestnictwa w imprezach dodatkowych lub odpłatności za ograniczony dostęp w imprezie, konkursów itp.

5.   Ceny Usług Promocyjno-Reklamowych są ustalane indywidualnie w ramach oddzielnych umów handlowych.

§ 4. Punkty edukacyjne

1.    Za udział w konferencji online "Neuro update 2020", Uczestnikowi przysługują punkty edukacyjne. Liczba punktów edukacyjnych odpowiada liczbie godzin wykładów merytorycznych oraz dyskusji.

2.   Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zalogowanie się (kliknięcie indywidualnego linku aktywującego transmisję konferencji) Uczestnika na platformie, na której wydarzenie będzie transmitowane oraz uczestnictwo zarówno w wykładach, jak i dyskusjach

3.    Certyfikat określający liczbę punktów przyznanych za udział w konferencji zostanie wysłany Uczestnikowi do 14 dni roboczych od zakończenia konferencji.

§ 5. Rezygnacja Uczestnika

1.    Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji online poprzez przekazanie pisemnej informacji o rezygnacji z udziału w Konferencji online do biura Organizatora na adres: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., ul. Skrajna 14, 20-802 Lublin lub za pośrednictwem adresu e-mail: info@czelej.com.pl Z dopiskiem na kopercie/tytułem e-maila: Rezygnacja udziału w Konferencji „Neuro Update 2020” + imię i nazwisko uczestnika.

§ 5. Reklamacje

1. Wszelkie zastrzeżenia Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres siedziby Organizatora nie później niż 7 dni od dnia zakończenia Konferencji. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
2.  Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia otrzymania.
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji pisemnie, na adres wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym.

§ 6. Ubezpieczenie i odpowiedzialność

1.  Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialności za brak lub przerwy w transmisji Konferencji online spowodowane wadliwym działaniem sprzętu komputerowego lub łącza internetowego Uczestnika, jak również spowodowane siłą wyższą. Powyższe nie dotyczy odpowiedzialności za przerwy lub brak transmisji umyślnie spowodowane przez Organizatora.

2.  Niezależnie od podstawy prawnej, w żadnym przypadku Organizator nie będzie odpowiedzialny za utratę zysków, utratę danych, oprogramowania, jak również ich przywrócenie do stanu poprzedniego, skutki przerwania prowadzenia działalności gospodarczej.

3.  Zabronione jest filmowanie i nagrywanie transmisji, a także udostępnianie linku do transmisji osobom niezarejestrowanym jako Uczestnicy Konferencji.

4.  Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych wynikających z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 2006 roku, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) do wpisów na czacie zamieszczonych podczas Konferencji i na wykorzystanie ich w ewentualnych materiałach promocyjnych, referencyjnych, naukowych czy edukacyjnych w tym publikowanych także na stronach internetowych Organizatora lub podmiotów zależnych, z poszanowaniem obowiązujących przepisów i bez dodatkowego wynagrodzenia dla Organizatora.

5.  Udział osób uczestniczących w poszczególnych elementach programu Konferencji może być sprawdzany i monitorowany np. poprzez sprawdzanie listy obecności, loginów lub z wykorzystaniem systemów elektronicznych.

§ 7. Postanowienia końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji, jak również zmiany jego terminu, miejsca lub poszczególnych punktów programu Konferencja bez podania przyczyny.

2.    Uczestnikom nie przysługują w stosunku do Organizatora jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze związane z odwołaniem Konferencji, zmianą jego terminu, miejsca lub poszczególnych punktów programu Konferencji.

3.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 dni od dnia ich zamieszczenia na oficjalnym serwisie internetowym Konferencji. 

4.    Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

5.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.11.2020 r.